Activity

 • Heller Barefoot posted an update 8 months, 1 week ago

  Sedekah adalah isti­­lah dalam Agama islam yang berarti pemberian / amal seseorang kepada orang lain berdasar pada su­­ka ikhlas, seperti contohnya mengeluarkan har­ta dengan pedoman mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Tapi sedekah otonom artinya raya, ti­dak hanya mengeluarkan harta. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kebaikan adalah sedekah” (HR Muslim).

  Anjuran dalam bersedekah kira kaum Muslimin juga terdapat di Alquran, ialah: ‘’Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, terus-menerus bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri bantuan, atau melakukan ma’ruf alias menga­da­kan perdamaian di antara oknum. Dan ba­rang­siapa yang mengerjakan demikian soalnya men­cari keridhaan Allah, oleh karena itu kelak Abdi akan memberi kepadanya ganjaran yang luas. ’’

  sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Pertama se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan pada siang tarikh secara ter­sem­bunyi dan terang-terangan, maka mere­ka mendapat pahala di sebelah Tuhannya. Tiada kekhawatiran lawan mereka & tidak (pula) mereka masygul. ”

  Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, benih ba­la bencana tidak tahu bisa mengikuti sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus lemah sebagaimana tirta me­ma­damkan kebakaran (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di tarikh kiamat. Nabi SAW berkata, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia menyengapkan amal­nya tersebut sampai-sampai tangan kirinya gak menge­tahui apa-apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

  Namun bersedekah pun juga ada adat cara­nya agar sedekah yang diberikan benar-benar da­pat memerankan amal yang baik. Beramal ha­rus dari hasil yang halal, seluruh perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan mesti berisi daripada dampak yang lulus. Karena, penghargaan yang halal akan meng­gu­gurkan dosa & mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah secara harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kemanjuran kecuali azab kerana menyampaikan se­­sua­tu yang haram kepada orang lain.

  Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sumbangan dengan seikhlas hati, bukan mengung­kit, mengomel, membidas serta menyakiti hati orang2 yang order sedekah soalnya per­bua­tan tersebut haram & akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah butir 264 ber­mak­sud, Allah telah membandingkan orang-orang yang menolong dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu licin yang ditemui tanah diatasnya, kemu­dian kerakal itu ditimpa hujan padat. Setelah tahi angin re­da, kerakal itu sudah licin dan tiada lagi tanah dalam atas­nya. Demikian juga secara orang yang kafir dan riak. Mereka gagal merekam satu ketentuan pa­ha­la daripada apa yang telah diusahakan. Dan ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi pe­tun­juk kepada kaum kafir. ”

  Terakhir, sedekah untuk merahmati diri & har­ta. Surah Al-Taubah butir 103 membuktikan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta itu un­tuk melenyapkan dan menyucikan mereka, serta doakanlah mereka. Sesungguhnya seruan kau tersebut menjadi ketenangan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Menyidik. Ayat ini mewakili dua perkara utama iaitu kira-kira yang pantas disedekahkan dan sebab untuk bersede­kah. Bantuan bertujuan membersihkan jiwa serta har­ta yang dimiliki. ”

  Sedekah tak sekadar melepaskan, amalan berikut mempunyai banyak manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. Manfaat sedekah tidak hanya dirasakan oleh penerima atau kelompok yang kita beri sedekah, na­mun

  manfaat sedekah itu juga dapat kita ra­sa­kannya. Amalan bantuan sangat digalakkan da­lam Islam, karena kalian mampu menyampaikan ke­se­nangan & kebahagiaan kepada pihak yang me­mer­lukan. Sungguh lagi menurut golongan yang betul-betul memerlukan bantuan.